Наши контакты     Новости     market@adviser.kg     +996 (312) 59-55-60, 91-03-76
 • Меню пользователя

 • Меню документа

  Инструменты
  Сохранить документ
  Распечатать
  Копировать в Word
  Показать комментарии
  Информация о документе
  Поиск по документу
  Язык документа
  Русский
  Размер шрифта
  Увеличить текст
  Уменьшить текст
  Cвязи
  Корреспонденты
  Респонденты
  Сообщить об ошибке
 • Меню сайта

«Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3 токтому

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүүүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.

3. Юридика башкармалыгы:

- Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин токтомдун Улуттукбанктынрасмийсайтындажарыяланышынкамсызкылсын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкыну бакытыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

 

Төрага

Т. Абдыгулов

 

Кыргыз Республикасынын

Улуттук банк Башкармасынын

2017-жылдын 8-февралындагы № 5/3

токтомуна карата тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:


...

Нет доступа. Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме.

Получить полный доступ к документу